-

SchoolsLaerskool Goedehoop, Wat maak ons anders?

Laerskool Goedehoop, Wat maak ons anders?
L

Advertisements

Die keuse vir die regte skool is vir elke ouer ‘n kopkrapper.

Covid-19 het ons Opedae gekniehalter en ons genoop om bietjie buite die boks te dink.

Hoe? Goedehoop gaan Zoom!

Deur ons Zoom Vraag- en Antwoordsessies kry u as ouer die geleentheid om die moelike vrae te vra vir die mense wat weet hoe belangrik die regte opvoeding vir u kind is.

Sodoende kan u ‘n ingeligte besluit neem en verseker dat u kind die beste opvoeding ontvang.

Advertisements

Indien u reeds vrae het of die skakel na die Zoom-sessies verlang, stuur gerus ‘n e-pos Juanita Fourie by skakelbeampte@laerskoolgoedehoop.co.za of Whatsapp na 082 081 9654.

WAT MAAK GOEDEHOOP ANDERS – LAERSKOOL

AKADEMIE

Akademie is sekerlik die belangrikste aspek van enige skool, maar vir ‘n kind om akademies te kan presteer moet hulle die vaardigheid van lees aanleer.  Die PIRL-studie in 2016 het bepaal dat 8 uit 10 Graad 4’s glad nie met begrip kan lees nie.  Daar was duidelik ‘n behoefte vir kinders om sterker lesers te word, want as jy kan lees kan jy presteer.  Daarom het Goedehoop 2 leeslaboratoriums. 

Daar was duidelike verbetering in kinders se punte in alle vakke.  Hoekom?  Want die kinders het geleer hoe om met begrip te lees en kon die vrae beantwoord.  Selfs in vakke soos Wiskunde was vordering sigbaar, want die vrae kon met begrip gelees en korrek beantwoord word.

Advertisements

Vir Graad 1 tot 3 is perseptuele vaardighede baie belangrik en word daar baie daarop gefokus.  Perseptuele vaardighede is om jou sintuie te gebruik om inligting oor die omgewing of situasie  te verkry.  Perseptuele vaardighede word in onder-afdelings verdeel:

 • Visuele persepsie gebruik kleinding sy oë en stel hom in staat om te kan lees, skryf en Wiskunde te doen. 
 • Ouditiewe diskriminasie stel kleinding in staat op verskille in klanke te kan hoor. 
 • Ouditiewe geheue help kleinding onthou wat hy gehoor het en die storie in die korrekte volgorde terug te vertel. 
 • Met hand-oog-koördinasie werk die hande en oë saam wanneer ‘n beweging uitgevoer word, bv. wanneer ‘n bal gegooi of gevang word.
 • Dominansie is die keuse om een hand of kant van die liggaam te gebruik, bv. regter- of linkerdominansie.
 • Kruising van die middellyn gee kleinding die vaardigheid om ‘n lyn van die een kant tot die ander kant van ‘n bladsy te trek en om hul ogies van links na regs oor die blad te beweeg en weer die regte plek te vind in die volgende reël om korrek en met gemak te kan lees.
 • Voorgrond-agtergrond is die vermoë om die aandag op ‘n spesifieke voorwerp of aspek te fokus.
 • Vormpersepsie is die vermoë om vorms, simbole, letters ens. te herken ongeag die posisie, grootte en agtergrond.
 • Ruimtelike persepsie is om die verhouding tussen die voorwerp en die waarnemer te verstaan, bv. die hoed is op my kop. Dit beïnvloed ‘n leerder se persepsie van waar hy homself ten opsigte van alle ander voorwerpe bevind en beïnvloed alle ander aktiwiteite soos beweging, om afstand korrek te skat vir die uitvoering van aksies en selfs skrif wat baie spesifieke posisionering verg.

Reeds in Graad 1 word kleinding volgens SIKLO-leesstyl geleer om vaardig te kan lees.  As ‘n kind tien woordjies memoriseer, kan die kind slegs tien woordjies lees.  Leer jy die kind die klank van tien letters kan die kind 350 drieklank woordjies lees, 4,320 vierklank woordjies en ‘n ongelooflike 21,650 vyfklank woordjies lees.  Deur die woordjie te klank leer jy die kind om nie net die betrokke woord te lees nie, maar ook enige ander woord wat daardie klankies bevat.  Enkelklanke bou op na samestelling van klanke om woorde te vorm, wat weer lei na die bou van volledige en selfs uitgebreide sinne.

LEES OOK: Laerskool Goedehoop het ‘n nuwe hoof.

Al ons Gr 1-klasse beskik oor ‘n lees-hoekie met boekies op ons leerders se vlak wat ons maatjies mag lees sodra hul klaswerk afgehandel is.  Die interessante stories moedig lees aan by leerders, en selfs maatjies wat nog effens sukkel, word deur mede-leerders se entoesiasme vir lees positief teenoor lees beïnvloed.  Ons het ook ‘n mini-biblioteek-stelsel in elke Gr1-klas wanneer maats se lees mooi begin ontwikkel, waar leerders addisionele leesboekies mag “uitneem” en tuis gaan lees, en weer met ‘n nuwe leesboekie kom omruil sodra hy/sy klaar is daarmee.

Advertisements

Slegs gekwalifiseerde onderwysers word aangestel met voltydse onderwysstudente wat as fasiliteerders saam met die onderwysers optree.  Goedehoop sorg deur die Conquesta Olimpiade dat ons hoë akademiese standaard gehandhaaf word en ooreenstem met die standaarde van ander skole regoor die land.  Conquesta is ‘n onafhanklike instansie waaraan meer as 1 500 skole oor die hele Suid-Afrika deelneem.  Sedert ons die eerste vraestel in 2002 geskryf het, is Goedehoop jaarliks in die Top 20 skole.

LEES OOK: Laerskool Goedehoop leerlinge ryg prestasies in

Goedehoop se onderwysers is ten volle gekwalifiseerd om u kind in die betrokke vak of graad te onderrig.  Indien u  kind akademies nie na verwagting presteer nie, word daar hulp aangebied in die vorm van remediërende onderrig wat weekliks plaasvind vir ‘n tydperk van ses tot nege maande.  U as ouer word op hoogte gehou rondom die vordering van u kind deur oueraande of persoonlike gesprekke met die onderwyser(s).  Indien daar ernstiger uitvalle is, word u as ouer geken en saam word ‘n plan van aksie bepaal en die regte verwysing na terapeute gemaak. 

Vir die skrander leerder is daar verrykende werk wat help om hul op ‘n hoër vlak te stimuleer.  Daar word ook jaarliks ‘n wetenskap-ekspo, wat deur ESKOM gedryf word, aangebied.

Young Engineers prikkel die kinders se belangstelling in die STEM (Science, Technology, Engineering & Math) vakgebiede en lê die basiese beginsels van Ingenieurswese vas, met die bou van ‘n Lego-model.  Dit word as deel van die Graad 1-kurrikulum aangebied.

Advertisements

LEESLABORATORIUMS

Navorsing het getoon dat ‘n kind wat kan lees ‘n kind is wat kan leer.  Daarom word lees baie belangrik beskou en word daar weekliks ‘n periode vir lees ingeruim in die rekenaarsentrum.  Die skool beskik oor twee Leeslaboratoriums (Afrikaans en Engels) waar u kind se vaardighede ten opsigte van lees gemeet, getoets en ontwikkel word.

Wat beteken dit dan as jou kind nie met begrip kan lees nie?  Dit beteken dat wanneer ‘n kind ‘n betrokke stuk lees hulle die woorde kan uitspreek, selfs vlot lees, maar wanneer daar na die tyd vrae gevra word kan hulle dit nie beantwoord nie, omdat hulle nie kan onthou waaroor die betrokke leesstuk gegaan het nie.  Dit word veral waargeneem wanneer begripstoetse geskryf word.  ‘n Begripstoets moet met begrip gelees word om die vrae voldoende te kan beantwoord.  Wetenskaplikes kon onlangs eers bewys dat kinders wat sukkel om met begrip te lees, nie ‘n geheue het wat optimaal funksioneer nie.  ‘n Probleem wat aangespreek en opgelos kan word.

In 2005 het Goedehoop se eerste leeslaboratorium sy deure oopgemaak.  Leerders vanaf Graad 4 tot 7 het vir die eerste keer die geleentheid gekry om deur middel van Reading Rocket, wat deur Stimulus Maksima onderskryf word, op hul eie tempo met begrip te lees en te vorder.  Daar was duidelike verbetering in kinders se punte in alle vakke.  Hoekom?  Want die kinders het geleer hoe om met begrip te lees, en kon die vrae beantwoord.  Selfs in vakke soos Wiskunde was vordering sigbaar, want die vrae kon met begrip gelees en korrek beantwoord word.

Advertisements

In 2019 maak Goedehoop se tweede rekenaarsentrum sy deure oop!  In die verlede kon leerlinge slegs elke twee weke die geleentheid kry om die rekenaarsentrum te besoek.  Met die opening van die tweede sentrum kan leerlinge nou die geleentheid kry om weekliks, in beide Afrikaans en Engels, hul leesvernuf op te skerp.  Wat die tweede sentrum nog meer spesiaal maak, is dat dit ingerig is vir die kleiner maatjie, Graad 0 tot 3, met laer tafels en kleiner stoeltjies sodat hul gemaklik die muis en skerm kan maneuver.

Kweek ‘n liefde vir lees en vorm die basis van alle leer, selfs Wiskunde. 

TEGNOLOGIE

Tegnologie word in die klasse ingespan deur die gebruik van projektors en skerms.  Deur vir die kind die werk visueel weer te gee, word die kind op ‘n ander vlak gestimuleer, hul belangstelling word geprikkel en hulle word deel van ‘n aktiewe leerproses wat outomaties die betrokke vakinhoud meer verstaanbaar vir die kind te maak.  Op hierdie wyse word daar voorsiening gemaak vir alle tipe leerstyle en  veral vir leerders wat nie alleenlik op ouditiewe leer kan staatmaak nie.  Future Kids se program word gevolg en is gebaseer op die Departement van Onderwys se CAPS-Kurrikulum.  Die doel van Future Kids is om die onderwyser te bemagtig deur tegnologie te gebruik om beter te leer, te onderrig en kommunikeer. 

Advertisements

Deur gebruik te maak van projekte word taal, kuns, sosiale studies, wiskunde en wetenskap aktief deur die tegnologie weergegee.  Wonderlik hoe tegnologie gebruik kan word om by ons kinders ‘n liefde vir lees te kweek, sonder dat hulle dit besef.  Ons kon duidelik ‘n verbetering in leerlinge se punte in alle vakkie sien, want kinders het geleer hoe om met begrip te lees en kon die vrae beantwoord.

OMGEE / VEILIGHEID

Goedehoop se terrein is so verdeel dat elke graad sy eie beweeg- en speelarea het.  Die kleiner maatjie kom glad nie gedurende die skooldag in aanraking met die groter kinders nie.  Die Graad 1-groep speel heeltemal onafhanklik van die res van die skool sodat hulle slegs met hul eie portuurgroep hul eerste jaar in laerskool kan begin.  Graad 2 & 3 het hul eie klim-en-klouter in hul speelarea waar die kinders steeds hul ruimtelike oriëntasie kan vaslê.

Daar is verskeie maatreëls in plek om te verseker dat u kind te alle tye veilig is. 

Die skoolgronde is omhein en toegang kan slegs deur sekere hekke tot die skool verkry word.  Toegangsbeheer word toegepas deur slegs by een hek toegang tot die skoolgronde te kry deur middel van die kantoor gedurende skooltyd. 

Advertisements

Alle ander hekke word gedurende skoolure gesluit.  ‘n Veiligheidskomitee is saamgestel om te verseker dat alle veiligheidsaspekte aangespreek en uitgevoer word.  Kameras is oral op die terrein aangebring om te verseker dat ons 24 uur van die dag ‘n wakende oog oor alle leerders kan hou.  Veiligheid van u kind is ons hoogste prioriteit!

BESOEK DIE SKOOL WEBBLAD HIER

WAT MAAK GOEDEHOOP ANDERS – GR 000/00/0

AKADEMIE

Groot motories is die fondasie van Graad 000, 00 en 0 – dit is waar alles begin.  Deur te speel wakker ons ontluikende lees, sosiale vaardighede, wiskunde en tale aan.   ‘n Kind se ontwikkeling is baie afhanklik van groot spiere.  Groot spiere help met die ontwikkeling van fyn spiertjies, selfs so klein soos spiertjies in die oog, wat op sy beurt help met lees en skryf. 

Advertisements

Kleinding moet in Graad 1 kan regop sit en as hul groot spiere nie goed ontwikkel is nie, raak hul lyfies moeg en lei konsentrasie daaronder.   Fyn motories kan slegs gebeur indien groot motories vas gelê en ontwikkel is.  Dit is die spiere wat verantwoordelik is vir lees en skryf en alles tussen in.  Fyn spiere neem slegs toe soos wat groot motoriese vaardighede toeneem.

Kinders van vandag se wêreld is so visueel georiënteerd dat hulle verleer hoe om intensief te luister.  Die TV skerm, selfoon of tablet leer hulle om af te skakel en konsentrasie is glad nie nodig om na die skerm te staar nie.  Dus konsentreer hulle glad nie intensief of voldoende nie.  Omdat luistervaardigheid nie vas gelê is nie kan kleinding glad nie konsentreer wanneer daar in die klas gewerk word nie. 

Dit veroorsaak dat hulle nie ‘n opdrag korrek uit voer nie en kleinding raak agter.  Luister en taalvaardighede word uitgebrei en ontwikkel deur kringaktiwiteite, met mekaar en juffrou te gesels, fantasiespel en na stories te luister wat juffrou vir hulle voorlees.  Hulle word ook aangemoedig om hul eie storie te vertel na aanleiding van ‘n kunswerkie wat hulle voltooi het.

Kleinding ervaar sy eie lyfie binne ‘n spasie – ruimtelike oriëntering.  Hy leer waartoe hy in staat is en sy brein kan belangrike inligting in samel wat verband hou met sy lyfie in sy omgewing.  Dit is belangrik omdat ‘n kind inligting uit ‘n leesstuk of handboek moet haal om opsommings te maak.  Dit stel volwassenes in staat om impulsiewe besluite te neem, soos om te stop wanneer iemand voor jou in ry!

Advertisements

By Graad 000 en 00 is alles GROOT! 

Ons is groot op speel, groot bewegings, groot velle papier en kleinding gebruik sy hele lyfie tydens aktiwiteite.  Reeds in Graad 000 leer kleinding die regte manier van lees, bv. van links na regs en van bo na onder.  Dit word vasgelê in kunsakwititeite deur van links na regs of van bo na onder te verf.  Wanneer kleinding ‘n boekie deurblaai leer hulle om boekies korrek vas te hou en respek vir boeke te hê. 

Hulle gesels oor die prentjies wat hulle in die boekies sien, vertel die storie.  In storietyd vertel juffrou vir hulle ‘n storie en wanneer kleinding die storie in volgorde terug vertel ontwikkel dit reeds die vaardigheid om eendag Wiskunde te kan doen.  Graad 0 maak gebruik van assosiasie-lees.  Kleinding se brein sien ‘n woord as ‘n vorm of prentjie.  Hy maak dan die assosiasie met die klank wat hy hoor wanneer die woord uitgespreek word, bv. wanneer kleinding die prentjie slang sien, erken hy die klankie S.

In klastyd werk kleinding tydens aktiwiteite in klein groepe van 5 of 6 op gedeel.  Hulle roteer tussen stasies sodat kleinding by elke stasie kan werk en speel.  Dit gee ook vir juffrou die geleentheid om te kan sien of daar ‘n maatjie is wat met ‘n werkie sukkel.  By Graad 000 en 00 word werk op A2- of A3-velle papier gedoen – groot bewegings.  Deur skoon velle papier te gebruik kry kleinding selfvertroue, hoe om oplossings te vind en om met unieke en kreatiewe idees na vore te kom. 

Dit stimuleer weer kleinding se verbeelding en kreatiwiteit.  Hulle leer van samewerking, te luister na die opdrag van juffrou en te beplan hoe hulle die kunswerk gaan uitvoer.  Eers in die 2de kwartaal word A4 inkleurvelle gebruik om legkaartvaardighede vas te lê.

Deur kuns te gebruik ontwikkel kleinding bv fynmotoriese vaardighede soos om papier in lang repe of kleiner stukkies te skeur.  Hoe hou ek my skêr vas, hoe sny ek ‘n reguit lyn en later in Graad 0 geboë lyne.  In Graad 000 en 00 is dit groot vorms, Graad 0 word die vorms kleiner.  Bak en brou leer kleinding baie vaardighede in een enkele aktiwiteit.  Hulle leer Wiskunde doen, woordeskat, samewerking, smaak van verskillende kosse en die lekker bederf om na die tyd hul werkie te kan eet.

Advertisements

Wanneer Wiskunde toegepas word is dit nie net ‘n sekere hoeveelheid krale wat geryg moet word of blokkies wat getel moet word nie.  Hul lyfies word ook ingespan.  Drie paddaspronge vorentoe en dan weer agtertoe, hop 5 keer op een plek.  Klink soos oefening, maar die beginsel van Wiskunde word reeds vas gelê.  Deur spel word klein lyfies geleer om groot bewegings te maak, wat weer op sy beurt lei tot vingertjies wat fyn kan vat.

LEES OOK: Laerskool Goedehoop’s De Goedekrant visits Paarl Coldset

Kunswerk wat assesseering verteenwoordig kom in hul spogboek sodat ouers ‘n prentjie kan vorm van kleinding se vordering deur die kwartaal en jaar.  Remediërende Onderrig word by Graad 0 en 00 toegepas vir maats wat ekstra hulp nodig het.  Graad 000 tot 0 kry glad nie huiswerk nie, middae is daar vir speel, speel, speel.  Die hoof fokus is om kleinding gereed te kry om in Graad 1 skoolgereed te wees sodat die juffrou hulle korrek kan leer lees en skryf. 

Perseptuele vaardighede is om jou sintuie te gebruik om inligting oor die omgewing of situasie  te verkry.  Perseptuele vaardighede word in onder afdelings verdeel:

Advertisements
 • Visuele persepsie gebruik kleinding sy oë en stel hom in staat om te kan lees, skryf en Wiskunde te doen. 
 • Ouditiewe diskriminasie stel kleinding in staat op verskille in klanke te kan hoor. 
 • Ouditiewe geheue help kleinding onthou wat hy gehoor het en die storie in die korrekte volgorde terug te vertel.  
 • Met hand-oog-koördinasie werk die hande en oë saam wanneer ‘n beweging uitgevoer word, bv. wanneer ‘n bal gegooi of gevang word.
 • Dominansie is die keuse om een hand of kant van die liggaam te gebruik, bv. regter- of linkerdominansie.
 • Kruising van die middellyn gee kleinding die vaardigheid om ‘n lyn van die een kant tot die ander kant van ‘n bladsy te trek.
 • Voorgrond-agtergrond is die vermoë om die aandag op ‘n spesifieke voorwerp of aspek te fokus
 • Vormpersepsie is die vermoë om vorms, simbole, letters ens. te herken ongeag die posisie, grootte en agtergrond

Ruimtelikepersepsie is om die verhouding tussen die voorwerp en die waarnemer te verstaan, bv. die hoed is op my kop.

ALMAL

EMOSIONEEL

Elke kind het twee basiese emosionele behoeftes:  “iemand het my lief” en “ek is waardevol”.  Wanneer hierdie aspekte aangespreek word, dryf dit u kind om sy volle potensiaal te bereik.  Ons poog om deur positiewe optrede, ‘n kompliment per dag en ‘n positiewe dissiplinêre stelsel u kind se selfbeeld in so ‘n mate op te bou dat u kind te alle tye geliefd en waardig sal voel. 

Advertisements

By Goedehoop is “Buddy”-bankies op verskeie plekke op die terrein geplaas.  Indien ‘n maatjie die dag nie lekker voel nie of hartseer is, kan hy op die bankie gaan sit.  Ons leer dan ons maatjies om sensitief te wees en uit te kyk wanneer daar ‘n leerder op hierdie bankie sit om sodoende nader te gaan, te vra of hulle langs so ‘n maatjie mag sit, en uit te vind hoe hulle hierdie maatjie kan help om beter te voel en om so ‘n maatjie te vra om saam met hulle te kom speel. 

10 Waardes word dwarsdeur die loop van die jaar daagliks op ons maatjies se harte gedruk om na mekaar om te sien, mekaar te respekteer en mekaar se belange op die hart te dra.

Daar word na die emosionele behoeftes van ons kinders omgesien deur terapeute wat op Goedehoop se terrein met van ons kinders werk.  Daar is ook ‘n Opvoedkundige Sielkundige, Arbeidsterapeut en Oudioloog om enige probleem wat opduik te kan hanteer.  Ons het ook ‘n jeugwerker, Tannie Liefde, wat enige moontlike probleme identifiseer en met ‘n baie sagte aanslag diep in ons leerders se harte kruip om in samewerking met die personeel en u as ouer, moontlike stappe voorstel om te verseker dat u kind nie verhinder word om geestelik gesond groot te word nie. 

Goedehoop het ‘n Positiewe Dissiplinêre stelsel wat daarop fokus om ons kinders te motiveer en hul selfbeeld op te bou.  Positiewe gedrag word aangemoedig op verskeie maniere in elke juffrou se klas, deur erkenning te gee aan goeie gedrag oral op ons terrein en in die klas tydens saalbyeenkomste, asook die uitreiking van Groenkaarte vir goeie gedrag, samewerking, hardwerkendheid en gehoorsaamheid wat ouers onderteken en vir die kleintjies ‘n baie groot prestasie is! 

Advertisements

Kleinding leer ook deur foute te maak en gedrag te verbeter.  Daarom verval minder ernstige oortreding elke ses maande en word dit nie oorgedra na die volgende jaar nie.  Deur ‘n Positiewe Dissiplinêre stelsel te volg, kry kleinding die geleentheid om in ‘n geborge omgewing foute te maak, te groei en te ontwikkel.

GELEENTHEDE

Goedehoop moedig massa-deelname aan by alle Mini-Sporte soos bv. Mini-Netbal, Pumaki’s en Mini-Hokkie.  Deur massa-deelname skep ons vir elke kind die geleentheid om optimaal te ontwikkel in die betrokke aktiwiteit. Die spanne word eweredig verdeel waar die maatjie wat nog ontwikkeling nodig het, saam met balvaardige maatjies in ‘n span speel sodat elke maatjie sy of haar volle potensiaal kan bereik. 

Voorsiening word gemaak vir maksimum spanne sodat alle maatjies in ‘n span opgeneem word.  Geen maatjie wat aan ‘n aktiwiteit wil deelneem word dus weggewys nie, aangesien sekere maatjies net nog ‘n bietjie ervaring en oefening nodig het om sy/haar talente te ontwikkel.

Advertisements

Vanaf o/9 tot o/13 kan ons vir u kind ook meer geleenthede op die sportveld bied omdat ons dubbeld die aantal spanne het.  Dit gee vir leerling wat nie in die A-spanne kan speel nie ook die geleentheid om in die B- of C-spanne te kan meeding.  By rugby spog ons selfs met ‘n 3de span.

BLOOTSTELLING

Super 12 gee ons kinders ekstra blootstelling op sport- en kultuurvlak.  Ons neem reeds vir meer as 10 jaar op sport- en kultuurvlak aan Super 12 deel en slegs vier top laerskole uit Gauteng, Noordwes, Limpopo en Mpumalanga kan deel vorm van Super 12.  Deur deel te vorm van Super 12, verseker ons diepte binne sport en kultuur gebied.  Toere vir elke sport word aangebied waar ons top gekwalifiseerde afrigters ons leerders verder ontwikkel.

Vir kleinding is daar heerlike instappies om hul ervaringswêreld te verbreed waar bv. die dieretuin, brandweer, honde-eenheid, tandarts, om net maar ‘n paar instansies te noem, vir hulle by Goedehoop kom kuier.  Sodoende leer hulle meer in ‘n veilige omgewing, sonder dat dit nodig is om die skoolterrein te verlaat.

Advertisements

NASORG

Goedehoop Nasorgsentrum is geleë op Laerskool Goedehoop se terrein met Me. Nelda Oosthuizen aan die stuur.  Ouers laai die Gr 000-, 00-, 0- en 1-maatjies by hul betrokke terrein af en gaan haal hulle weer vanmiddag daar.  Graad 000 – 0 word gedurende die middag besig gehou met buitespel, aktiwiteite in die klas, groepspeletjies, bak en brou ens.  Indien daar enige ander aktiwiteite is waaraan kleinding deelneem, word hulle deur ‘n personeellid vergesel tot by die afrigter en weer na afloop van die aktiwiteit gaan haal.

Graad 1 tot 7 het studietyd vanaf 14:00 tot 15:30.  Leerlinge word volgens grade in klasse ingedeel vir huiswerk.  Vir die leerlinge wat aan aktiwiteite deelneem, is daar ‘n spesiale huiswerkklas tot 16:30.  Hulp word aan leerlinge verleen tydens eksamentyd.  Wanneer hul huiswerk klaar is, kan die leerlinge lekker buite onder toesig speel.

Die tye van die nasorg is:

Advertisements

Graad 000 – 1 Maandag tot Vrydag:          12:45 – 17:30

Graad 2 – 7 Maandag tot Vrydag:               13:15 – 17:30

Vakansietyd is die Nasorgsentrum oop vanaf 06:30 tot 17:30.  Nasorg sluit jaarliks op 15 Desember.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Laerskool Goedehoop, Wat maak ons anders?

- Advertisement -

Latest news

Company directors appear on fraud charges

COMPANY DIRECTORS WARNED TO RETURN TO COURT FOR FRAUD. MPUMALANGA – Hartman Industrial Equipment (PTY) Ltd, Charles Sydney Hendry Hartman (63)...

ANIMALS 101 – GENERAL POST-OPERATIVE CARE FOR PETS

ANIMALS 101 -WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT POST-OPERATIVE CARE FOR YOUR PETS Any pet parent feels worried when their fur-family...

Medical staff held hostage, ambulance stripped

SUSPECTS STRIPS AN AMBULANCE AND HELD MEDICAL STAFF HOSTAGE Nelspruit: 16 May 2022 - The Provincial Commissioner of the SAPS in...

Human Trafficking, Suspect remanded in custody

SUSPECT APPEARED IN COURT FOR HUMAN TRAFFICKING MPUMALANGA –A 40 years old, undocumented Mozambican appeared before the Bethal Magistrate Court today,...

You might also likeRELATED
Recommended to you