-

NewsSluit aan by SAWV - Join SADFA

Sluit aan by SAWV – Join SADFA
S

Advertisements

Sluit aan by die Suid Afrikaanse Weermag Vereeniging (SAWV) en word deel van die groeiende organisasie wat vir sy lede omgee

Join the South African Defence Force Association and become part of the growing organisation that cares for its members

Die Bulletin het met Johann Du Preez, voorsitter van die Suid Afrikaanse Weermag Vereeniging gesêls om bietjie meer uit te vind waarom mens sou aansluit by so ‘n organisasie.

Hier is ons onderhoud:

Die Bulletin gesêls met Johann du Preez oor hoekom juis die Suid Afrikaanse Weermagvereeniging

Hoekom die SAWV? Hier volg ‘n kort bekendstelling:

Militêre veterane moet erken word vir die bydrae wat hulle in die RSA se ontwikkeling gelewer het – manne en vroue wat opgeoffer,
gedien en ‘n prys betaal het. Mense wat hul land onbaatsugtig gedien het en verdien om erken, onthou en versorg te word. Die
SA Weermagvereniging (SAWV) is gestig in Februarie 2009 om juis dit te verseker.

Advertisements
Sluit


Wie is die SAWV?

Militêre veterane moet erken word vir die bydrae wat hulle in die RSA se ontwikkeling gelewer het – manne en vroue wat opgeoffer, gedien en ‘n prys betaal het. Mense wat hul land onbaatsugtig gedien het en verdien om erken, onthou en versorg te word. Die SA Weermagvereniging (SAWV) is gestig in Februarie 2009 om juis dit te verseker

Die SAWV is dié veterane organisasie wat jou as veteraan die optimale geleenthede bied om êrens te kan behoort, deel te neem aan herdenkingsgeleenthede, versorg te word en wat jou verseker van beslissende inspraak tot op die hoogste vlak.


1) Die SAWV Grondwet: Soos uiteengesit in sy Grondwet onderneem die SAWV om onder andere:

Advertisements
 1. in belang van al ons lede op te tree en om die belange van ons lede binne en buite die Vereniging te bevorder;
 2. sigbare erkenning te verleen vir dienste gelewer;
 3. die kameraderie tussen al ons lede te hernu en te bevorder;
 4. die geestelike en materiële belange van ons lede te beskerm;
 5. doeltreffende skakeling en kommunikasie op alle vlakke tussen alle lede te skep.


2) Infrastruktuur en Doelwitte: Die SAWV het ‘n deeglike 5 jaar plan wat op bogenoemde fokus deur:

 1. goeie administrasie, kommunikasie en die verspreiding van inligting;
 2. ‘n voltydse kantoor met administratiewe personeel te bedryf;
 3. effektiewe bemarking te doen en lede te werf;
 4. Sektore en Eenhede landswyd te stig;
 5. die benutting van die kundigheid, ervaring en kontakte van alle lede.


3) Wat bied die SAWV? Ons gee erkenning aan ons lede deur die volgende te bied:

 1. ‘n Tuiste vir alle militêre veterane waar kameraadskap hernu en bevorder word m.b.v. verskeie projekte;
 2. die skep van ‘n ondersteuningsbasis d.m.v. ons Sektore en Eenhede;
 3. gedenkdienste, funksies en ander geleenthede;
 4. die geleentheid om aan gemeenskapsprojekte deel te neem en jou omgewing ‘n beter plek te maak;
 5. die geleentheid om as ‘n leier van ‘n Sektor of Eenheid te dien en dus ‘n leier in jou gemeenskap te wees;
 6. seremoniële diens by begrafnisse van lede; hulp aan ons lede t.o.v. die registrasie op die Departement van Militêre Veterane (DMV) databasis asook die aansoek vir voordele soos voorsien deur die Militêre Veterane Wet 2011 (Wet 18 van 2011);
 7. die soek na werksgeleenthede vir ons lede d.m.v. ons plasingsagentskap;
 8. opleiding aan Eenheidslede t.o.v. die optimale aanwending van die Gemeenskapspolisieringsforum-stelsel (GPF) vir
 9. gebiedsbeskerming en die voorkoming van misdaad;
 10. hulp om jou uitstaande of verlore medaljes te kry;
 11. mediese versekering met lae tariewe;
 12. hulp met die stig van “Co-Ops” vir toegang tot kapitaal;
 13. opleiding in besigheidsontwikkelilng;
 14. besigheidsgeleenthede;
 15. voordele wat deurlopend beding word.


4) SAWV Lidmaatskap: Die lidmaatskapfooi beloop R200.00 per jaar. Almal wat tussen 1946 en 11 Mei 1994 in diens was van die UVM of/en die SAW, ongeag ras, geslag of godsdiens en gedien het in die Staandemag, Burgermag, Kommando’s of as Dienspligtige kwalifiseer vir lidmaatskap.

Lees ook: Whistleblowing and the associated dangers!

Advertisements

Who is SADFA?

Military veterans should be acknowledged for their contribution to the development of the RSA – men, and women that made sacrifices and served their Country with honor and dignity. People that had served their Country unselfishly and deserves to be recognized, remembered and be taken care of. The South African Defence Force Association (SADFA) was established in February 2009 with the sole purpose to ensure this.

SADFA is the veteran organisation that will give you as a veteran the optimal opportunities to belong somewhere, to participate in
Memorial Services, to be looked after and will ensure that your voice will be heard on the highest levels.

The SADFA Constitution: as set out in its Constitution SADFA undertakes to do the following amongst other things:

Advertisements


a) to act in the interest of all our members and to promote the interests of our members within and outside of the Association;
b) to bestow visible acknowledgement for services rendered;
c) to renew and promote the comradeship amongst our members;
d) to defend the spiritual and material interests of our members;
e) to create effective communication on all levels between members.

2) Infrastructure and Objectives: SADFA has an excellent 5-year plan that will focus on the above through:

 1. Effective administration, communication and distribution of information;
 2. operating a permanent office with full-time administrative personnel;
 3. effective marketing and recruitment of members;
 4. the establishing of Sectors and Units countrywide;
 5. the utilization of knowledge, skill, experience and network of all members.
 6. What does SADFA offer? We strive to give acknowledgement by offering the following:
 7. A home to all military veterans where camaraderie will be renewed and promoted through various projects;
 8. the creation of a support base through our Sectors and Units;
 9. memorial services, functions and other events;
 10. the opportunity to participate in community projects and better your environment;
 11. the opportunity to be serve as a leader in a Sector or Unit and thereby being a leader in your community;
 12. ceremonial service at the funerals of our members;
 13. support to our members with registration at the Department of Military Veterans (DMV) data base as well as the application for benefits as provided for in the Act for Military Veterans (Act 18 of 2011);
 14. help with job seeking through our placement agency;
 15. training to members of units in terms of optimal use of Community Police Forum system for area protection and the prevention of crime;
 16. support to obtain outstanding or lost medals;
 17. medical insurance at low tariffs;
 18. support in the establishing of “Co-ops” and the access to capital;
 19. training in business development;
 20. business opportunities;
 21. the ongoing sourcing of benefits to members.

3.) SADFA Membership: The membership fee is R200.00 per annum. All former Permanent Force members, Civilians, Auxiliary Force, Citizen Force, Commando’s and National Servicemen who served in the former SA Defence Force and the Union Defence Force before 11 May 1994; regardless of race, gender, religion, arms of service or corps qualify to become a member.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sluit aan by SAWV – Join SADFA

- Advertisement -

Latest news

Medical staff held hostage, ambulance stripped

SUSPECTS STRIPS AN AMBULANCE AND HELD MEDICAL STAFF HOSTAGE Nelspruit: 16 May 2022 - The Provincial Commissioner of the SAPS in...

Human Trafficking, Suspect remanded in custody

SUSPECT APPEARED IN COURT FOR HUMAN TRAFFICKING MPUMALANGA –A 40 years old, undocumented Mozambican appeared before the Bethal Magistrate Court today,...

Murderer sentenced to additional life imprisonment (4th life)

CONTINUOUS MURDERER SENTENCED TO 4TH LIFE IMPRISONMENT PLUS 80 YEARS FOR KILLING OLD WOMEN  MPUMALANGA – Today,16 May 2022, the Pretoria...

Kruik se Oggenddiens 15 Mei 2022

Welkom by Kruik se oggenddiens van 15 Mei 2022 Vanoggend se tema is "Die Heilige Gees, Hier en Nou." https://youtu.be/IwYkvycWhfM Die Heilige...

You might also likeRELATED
Recommended to you