-

Community newsLegal Notice: Notice of Application to generate electricity

Legal Notice: Notice of Application to generate electricity
L

NOTICE OF APPLICATION FOR A LICENCE TO GENERATE ELECTRICITY

In terms of Section 11 of the Electricity Regulation Act, 2006 (Act No. 4 of 2006); Evander Solar Solutions (Pty) Ltd hereby notifies all residents in the Evander Area, Mpumalanga that a licence application has been lodged with the National Energy Regulator of South Africa (NERSA) to operate a 9.975 MW-AC solar photovoltaic generation plant. Subject to approval by NERSA, this facility will be established at the Evander Gold Mine, Farm Winkelhaak, Rotterdam Road, Evander, 2280, Mpumalanga.

The licence application is available for inspection at Evander Mines Main Office, Rotterdam Road, Evander, 2280 – please contact Mr Bernard Masipha at (017) 620 1666 –  and on the Pan African Resources website at www.panafricanresources.com and the NERSA website at www.nersa.org.za

All interested parties and/or any member of the public may lodge written objections with NERSA, within 14 days from the date of this publication. Such objections must be in a form of an affidavit and must be directed to NERSA through any of the addresses below:

ISAZISO SOKUFAKA ISICELO SELAYISENISI UKUZE SIKHIQIZE UGESI

Ngokwesigaba 11 se-Electricity Regulation Act, 2006 (Act No. 4 of 2006); I-Evander Solar Solutions (Pty) Ltd ngalokhu yazisa bonke abahlali base-Evander Area, eMpumalanga ukuthi kufakwe isicelo selayisense kwaNational Energy Regulator of South Africa (NERSA) sokusebenzisa indawo yokukhiqiza i-solar photovoltaic 9.975 MW-AC. Ngokwemvume yeNERSA, lesi sikhungo sizosungulwa e-Evander Gold Mine, eFarm Winkelhaak, kuRotterdam Road, e-Evander, ku-2280, eMpumalanga.

Isicelo selayisense siyatholakala ukuze sihlolwe e-Evander Mines Main Office, Rotterdam Road, Evander, 2280 – sicela uxhumane noMnu Bernard Masipha ku (017) 620 1666 – nakuwebhusayithi yePan African Resources ku-www.panafricanresource.com nakuwebhusayithi ye-NERSA ku-www.nersa.org.za

Zonke izinhlaka ezithintekayo kanye / noma yiliphi ilunga lomphakathi lingafaka izikhalazo ezibhaliwe kwa-NERSA, zingakapheli izinsuku eziyi-14 kusukela osukwini lokushicilelwa. Ukuphikisana okunjalo kufanele kube ngendlela efungelwe futhi kumele kuqondiswe ku-NERSA ngokusebenzisa noma yimaphi amakheli angezansi:

NOTICE OF APPLICATION FOR A LICENCE TO GENERATE ELECTRICITY

NERSA contact details/Imininingwane yokuxhumana yeNERSA

Physical address/Ikheli lendawo:

The HoD: Electricity Licensing and Compliance department

Kulawula House

526 Madiba Street

Arcadia

Pretoria

Postal Address/Ikheli lokuposa:

The HoD: Electricity Licensing and Compliance department

P O Box 40343

Arcadia

0007

South Africa

Email Address/Ikheli lokumela

chisilo.mwanza@nersa.org.za

siphiwe.khumalo@nersa.org.za

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Legal Notice: Notice of Application to generate electricity

- Advertisement -

Latest news

Secunda Reformed Church morning service 1 August 2021

Welcome to the Secunda Reformed Church morning service, 25 July 2021 "The scarlet rope of Rahab" by Anton Knoetze https://youtu.be/g-WtdTQrPhE Joshua 2...

Kruik se Oggenddiens 1 Augustus 2021

Welkom by Kruik se oggenddiens van 1 Augustus 2021 Vanoggend se tema: Die dinge wat ek sê. https://youtu.be/w7comoKdzZs Die dinge wat ek...

ANIMALS 101 – ADOPTING A PET (PART 2)

ANIMALS 101 - WHAT CAN YOU EXPECT DURING THE PROCESS OF ADOPTING A PET? Last week we looked at why...

Sasol and Mpumalanga government launch massive vaccination drive

Sasol Secunda Operations launched a massive five-day COVID-19 vaccination drive Sasol Secunda Operations launched a massive five-day COVID-19 vaccination drive...

You might also likeRELATED
Recommended to you