-

Community newsLegal Notice: Notice of Application to generate electricity

Legal Notice: Notice of Application to generate electricity
L

Advertisements

NOTICE OF APPLICATION FOR A LICENCE TO GENERATE ELECTRICITY

In terms of Section 11 of the Electricity Regulation Act, 2006 (Act No. 4 of 2006); Evander Solar Solutions (Pty) Ltd hereby notifies all residents in the Evander Area, Mpumalanga that a licence application has been lodged with the National Energy Regulator of South Africa (NERSA) to operate a 9.975 MW-AC solar photovoltaic generation plant. Subject to approval by NERSA, this facility will be established at the Evander Gold Mine, Farm Winkelhaak, Rotterdam Road, Evander, 2280, Mpumalanga.

The licence application is available for inspection at Evander Mines Main Office, Rotterdam Road, Evander, 2280 – please contact Mr Bernard Masipha at (017) 620 1666 –  and on the Pan African Resources website at www.panafricanresources.com and the NERSA website at www.nersa.org.za

All interested parties and/or any member of the public may lodge written objections with NERSA, within 14 days from the date of this publication. Such objections must be in a form of an affidavit and must be directed to NERSA through any of the addresses below:

ISAZISO SOKUFAKA ISICELO SELAYISENISI UKUZE SIKHIQIZE UGESI

Ngokwesigaba 11 se-Electricity Regulation Act, 2006 (Act No. 4 of 2006); I-Evander Solar Solutions (Pty) Ltd ngalokhu yazisa bonke abahlali base-Evander Area, eMpumalanga ukuthi kufakwe isicelo selayisense kwaNational Energy Regulator of South Africa (NERSA) sokusebenzisa indawo yokukhiqiza i-solar photovoltaic 9.975 MW-AC. Ngokwemvume yeNERSA, lesi sikhungo sizosungulwa e-Evander Gold Mine, eFarm Winkelhaak, kuRotterdam Road, e-Evander, ku-2280, eMpumalanga.

Advertisements

Isicelo selayisense siyatholakala ukuze sihlolwe e-Evander Mines Main Office, Rotterdam Road, Evander, 2280 – sicela uxhumane noMnu Bernard Masipha ku (017) 620 1666 – nakuwebhusayithi yePan African Resources ku-www.panafricanresource.com nakuwebhusayithi ye-NERSA ku-www.nersa.org.za

Zonke izinhlaka ezithintekayo kanye / noma yiliphi ilunga lomphakathi lingafaka izikhalazo ezibhaliwe kwa-NERSA, zingakapheli izinsuku eziyi-14 kusukela osukwini lokushicilelwa. Ukuphikisana okunjalo kufanele kube ngendlela efungelwe futhi kumele kuqondiswe ku-NERSA ngokusebenzisa noma yimaphi amakheli angezansi:

NOTICE OF APPLICATION FOR A LICENCE TO GENERATE ELECTRICITY

NERSA contact details/Imininingwane yokuxhumana yeNERSA

Physical address/Ikheli lendawo:

The HoD: Electricity Licensing and Compliance department

Advertisements

Kulawula House

526 Madiba Street

Arcadia

Pretoria

Advertisements

Postal Address/Ikheli lokuposa:

The HoD: Electricity Licensing and Compliance department

P O Box 40343

Arcadia

Advertisements

0007

South Africa

Email Address/Ikheli lokumela

chisilo.mwanza@nersa.org.za

Advertisements

siphiwe.khumalo@nersa.org.za

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Legal Notice: Notice of Application to generate electricity

- Advertisement -

Latest news

63 Years imprisonment for poachers

SKUKUZA COURT HANDS DOWN A COMBINED 63 YEARS SENTENCE TO POACHERS South African National Parks today, 25 May 2022 welcomed yet another heavy...

ANIMALS 101 – QUESTIONS TO ASK YOUR VETERINARIAN

ANIMALS 101 - SOME QUESTIONS TO CONSIDER WHEN YOU ARE LOOKING FOR OR VISITING A VET. When you go to...

Poacher sentenced to 9 years imprisonment

PROVINCIAL COMMISSIONER APPRECIATES THE SENTENCING OF A POACHER Nelspruit: 24 May 2022-The Provincial Commissioner of the SAPS in Mpumalanga, Lieutenant...

FIVE (5) REMANDED IN CUSTODY

FIVE REMANDED IN CUSTODY FOR FRAUD AND CORRUPTION MPUMALANGA – Nhlanhla Mathebula (39), Mohamed Ali (36), Gabriel Samuel Van der Merwe...

You might also likeRELATED
Recommended to you